Bieleser Guiden a Scouten Saint Paul ginn et säit 1945. 2020 feiert eisen Grupp seng 75 Joer bestoen. Eis Versammlungen starten alleguer bei eisem Scoutshome zu Bieles an der rue Dicks-Lentz, mee déi meescht Zäit fënnt een eis souwisou am Bësch. Mer hunn um Bieleser Gaalgebierg eng Campingsplaz, wou mer net nëmmen eis wärend den Versammlungen ameséieren mee wou mer och kennen zelte.

Guiden a Scouten – Wat ass dat?

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Adventure

De Schwéierpunkt vun den LGS läit am Beräich vun den Adventure- an Outdooraktivitéiten. Mir probéieren de Jonken eng Ofwiesslung zum Alldag ze bidden an hieren Entdeckergeescht unzereegen. Dofir maache mir esou vill wéi méiglech Gruppenaktivitéiten dobaussen.

Kreativ, innovativ, ofwiesslungsräich

Duerch eis ofwiesslungsräich Aktivitéite gi mir de Jonken e Raum fir Saachen auszeprobéieren an z’erfuerschen. Nom Prinzip vum „Learning by Doing“ kréien déi Jonk d’Méiglechkeet sech kreativ a selbstänneg un der Gestaltung vun hierem Programm ze bedeelegen.

Challenge

Déi perséinlech Erausfuerderung an de Spaass stinn am Mëttelpunkt vun eisen Aktivitéiten. Doduerch erméigleche mir et deem Eenzelnen Neies ze erléieren, seng Stäerkten auszebauen an iwwer sech selwer eraus ze wuessen.

Internationalitéit

Als Deel vun der Guiden- a Scoutsbeweegung, déi op der ganzer Welt vertrueden ass, bidden d’LGS d’Méiglechkeet Frëndschaften iwwer all Grenzen an Ënnerscheeder ewech ze schléissen. Doriwwer eraus engagéiere mir eis a verschiddene Länner mat de Jonken op der Plaz fir gezilt Projete fir ENG Welt ze réaliséieren.

Alter:

6 – 8 Joer

biber@bieles.lgs.lu

Alter:

8 – 11 Joer

wellef@bieles.lgs.lu

Alter:

11 – 14 Joer

avex@bieles.lgs.lu

Alter:

14 – 17 Joer

carapio@bieles.lgs.lu

Alter:

17 – 24 Joer

raro@bieles.lgs.lu